Belastingadvies

Bij  belastingadvies kan sprake zijn van een bepaald onderwerp zoals bedrijfsopvolging.
Daarnaast is er jaarlijks, meestal bij de bespreking van de cijfers van het bedrijf en de bijbehorende aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aandacht voor het optimaliseren van de fiscale positie van de directeur-groot aandeelhouder (dga).

Bij internationaal belastingadvies is veelal de vraag aan de orde of een belastingverdrag of de eenzijdige regeling van toepassing is. Daarnaast betreft dit de advisering van buitenlandse bedrijven en dga’s woonachtig in het buitenland over hun bedrijfsactiviteiten in Nederland. Tenslotte man niet onvermeld blijven het adviseren over en het voeren van fiscale procedures als met de belastingdienst geen overeenstemming bereikt kan worden en de fiscale belangen groot genoeg zijn.

Neem contact op

Nationaal belastingadvies

Dit betreft advisering over bepaalde onderwerpen: bedrijfsopvolging en boekenonderzoek door de belastingdienst, een second opinion op een belastingadvies, het omzetten van een eenmanszaak in een bv, het optimaliseren en herstructureren van bestaande structuren, de keuze of de auto op het bedrijf moet worden aangeschaft of privé voor het grootste belastingvoordeel, enz.

Daarnaast gaat het om het optimaliseren van de fiscale positie van de dga. Dat gebeurt meestal in het kader van de jaarlijkse bespreking van de cijfers en aangiften, maar ook op andere momenten. Bijvoorbeeld in het kader van estate planning of het opzetten van de optimale bedrijfsstructuur.

Met name als met andere ondernemers samen wordt ondernomen zijn de contractuele verplichtingen een aandachtspunt. Denk hierbij aan de akte van vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap en in bv-structuren aan de aandeelhoudersovereenkomst en de samenhang met de statuten en eventuele testamenten.

Internationaal belastingadvies

Veelal is het bepalen van de woonplaats voor de toepassing van het belastingverdrag, na het vaststellen van de woonplaats op basis van de nationale fiscale wetgeving van de beide landen, het startpunt van de advisering. Daarna komt aan de orde welk van beide landen mag heffen over bepaalde inkomensbestanddelen of een bronheffing mag toepassen. Vervolgens dient in de nationale belastingwetgeving te worden nagegaan of het betreffende land de mogelijkheid heeft om over de inkomensbestanddelen die het belastingverdrag aan dit land ter heffing toewijst, ook daadwerkelijk belasting te heffen.

Bij dag’s woonachtig in het buitenland en bedrijven die in het buitenland zijn gevestigd gaat het meestal om (fiscale) advisering over de bedrijfsactiviteiten in Nederland. Daarbij kan sprake zijn van een permanente aanwezigheid in Nederland of het uitvoeren van tijdelijke projecten. Beide situaties vereisen andere structuren voor een fiscaal optimaal resultaat. Ook na het adviseren over de optimale bedrijfsstructuur kan Ooms & Partners deze klanten begeleiden bij het implementeren en onderhouden van de bedrijfsstructuur.

Omzetbelasting

De heffing van omzetbelasting is een verhaal apart omdat dit een belasting is waarbij het voordelig is om onderworpen te zijn aan belastingheffing. Daarnaast speelt de heffing altijd een rol bij grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten.

Fiscale procedures

Deze procedures zijn soms noodzakelijk als met de belastingdienst geen overeenstemming kan worden bereikt over de fiscale gevolgen van een transactie, structuur of boekenonderzoek. Naast de procedures over de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kan bij voldoende belang ook sprake zijn van schenk- en erfbelasting, overdrachtsbelasting, enz.